Strona główna |  Czynności notarialne  |  Opłaty i przepisy  |  Wymagane dokumenty  |  Kontakt  |  Linki

 
 

- WYMAGANE DOKUMENTY -

     Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty powinny być wraz z danymi stron dostarczone do kancelarii co najmniej 2-3 dni robocze przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

     Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu lub innych (w szczególnych wypadkach), w przypadku reprezentowania przy czynności innej osoby niezbędne są dokumenty stwierdzające umocowanie do działania w imieniu tej osoby (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, odpis z KRS w przypadku spółki prawa handlowego itp.)

     Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, numer PESEL, numer NIP, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa podmiotu z danymi przedstawicieli jak powyżej, a dodatkowo numery z ewidencji. lub KRS, REGON, NIP, adres siedziby, w niektórych wypadkach również umowa spółki.

     Poniżej podajemy dokumenty niezbędne do sporządzenia najbardziej typowych czynności sporządzanych w formie aktu notarialnego:


 

Tel.: 71 - 313 36 06 | 71 - 733 69 08 | 71 - 733 69 41
E-mail: biuro@notariuszolawa.pl | notariusz@notariuszolawa.pl